Kup dowolne baterie Duracell za min. 19,99 zł
i zachowaj paragon.

Zarejestruj zgłoszenie na stronie www.podwojnamocnagrod.pl lub wysyłając SMS'a o treści: „DURACELL.imię.numer kasy fiskalnej.numer dowodu zakupu” pod nr 70908*.

Wygrywaj nagrody!

W Loterii biorą udział wszystkie rodzaje baterii DURACELL.

Regulamin

Regulamin loterii audioteksowej

„Podwójna moc nagród”

1. Nazwa loterii audioteksowej

Loteria audioteksowa nosi nazwę: „Podwójna moc nagród”

2. Nazwa podmiotu organizującego loterię audioteksową

Organizatorem loterii audioteksowej „Podwójna moc nagród” (dalej: „Loteria”) jest Spółka pod firmą: Kropka Bordo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-909, ul. Św. Bonifacego 150, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320179 (dalej „Organizator”). Loteria organizowana jest na zlecenie Duracell Poland Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Senatorskiej 2, 00-075 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000563180 (dalej: „Zleceniodawca”).

3. Nazwa organu wydającego zezwolenie

Loteria organizowana jest na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

4. Zasięg geograficzny Loterii

Loteria organizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Termin przyjmowania zgłoszeń do Loterii

Zgłoszenia do Loterii przyjmowane są od dnia 04.11.2019 r. do dnia 30.04.2020 r.

6. Czas trwania Loterii

Czas trwania Loterii obejmuje okres od dnia 04.11.2019 r. do dnia 09.10.2020 r.

7. Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży produktów uprawniających do udziału w Loterii

Sprzedaż towarów objętych loterią audioteksową trwa od 04.11.2019 r. do 30.04.2020 r. Produkty zakupione przed dniem 04.11.2019 r. oraz po dniu 30.04.2020 r. nie są objęte Loterią.

8. Uczestnicy Loterii

Loteria przeznaczona jest dla osób fizycznych, które ukończyły 18 lat, zamieszkałych w Polsce, będących konsumentami w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego (dalej: „Uczestnicy”), dokonującymi zakupów produktów objętych niniejsza loterią we wszystkich punktach sprzedaży baterii Duracell na terenie Polski. Z udziału w Loterii wyłączeni są pracownicy, członkowie organów zarządzających i pełnomocnicy Organizatora oraz Zleceniodawcy, pracownicy podmiotów zatrudnionych przez Organizatora lub współpracujących z nim w związku z organizacją lub obsługą Loterii oraz członkowie Komisji Loterii. Osoby nie spełniające ww. warunków nie mogą zostać Zwycięzcami w Loterii.

9. Zasady organizacji Loterii

9.1. Warunkiem udziału w Loterii i wygrania Nagród jest:

9.1.1. dokonanie zakupu dowolnych baterii Duracell za kwotę co najmniej 19,99 PLN (dalej „Produkt promocyjny”)

9.1.2. zachowanie paragonu dokumentującego zakup (dalej „Dowód zakupu”),

9.1.3. zarejestrowanie zakupu (dalej „Zgłoszenie”) na stronie www.podwojnamocnagrod.pl (dalej „Strona Loterii”) poprzez wpisanie w formularzu zgłoszeniowym imienia i numeru telefonu komórkowego Uczestnika, numeru Dowodu zakupu oraz Numeru kasy fiskalnej, lub poprzez SMS przesyłając pod numer 70908 wiadomość o treści DURACELL.imię.numer kasy fiskalnej.numer dowodu zakupu; koszt SMSa wynosi 0,50 PLN netto, 0,62 PLN brutto. Uczestnik nie ponosi kosztu SMSów odbieranych od Organizatora; numer kasy fiskalnej znajduje się na dole paragonu, pod podsumowaniem dokonanego zakupu i zaczyna się od 3 liter, np. CAC, BEV czy innych, numer dowodu zakupu znajduje w prawej górnej stronie paragonu tuż nad napisem „Paragon fiskalny”, dokładne wyjaśnienie znajduje się na Stronie Loterii; katalog treści SMS znajduje się w Załączniku nr 3 do regulaminu.

9.2. Uczestnik może nadesłać dowolną liczbę Zgłoszeń pod warunkiem rejestrowania za każdym razem nowego Dowodu zakupu, przy czym jeden dowód zakupu, można zarejestrować tylko jeden raz niezależnie od wykorzystanego kanału komunikacji. Uczestnik może wygrać w loterii tylko jedną nagrodę.

9.3. Organizator ma prawo żądać od Uczestnika w czasie od 04.11.2019 r. do 07.05.2020 r. przesłania oryginału Dowodu Zakupu Produktu promocyjnego. Powyższe żądanie przekazywane jest Uczestnikowi SMSem. W przypadku wystąpienia przez Organizatora z takim żądaniem, Uczestnik powinien w terminie 3 dni roboczych od otrzymania emaila, przesłać żądany Dowód Zakupu na adres Organizatora (liczy się data nadania Dowodu Zakupu przez Uczestnika w urzędzie pocztowym lub pocztą kurierską). Data doręczenia ww. Dowodu Zakupu nie może być późniejsza niż 20.05.2020 r. Nieprzesłanie oryginału Dowodu Zakupu Produktu promocyjnego na żądanie 2 Organizatora w terminie lub przesłanie Dowodu Zakupu noszącego znamiona kopiowania czy podrabiania skutkuje wykluczeniem danego Zgłoszenia danego Uczestnika Loterii lub utratą prawa do Nagrody.

9.4. Zabrania się wykorzystywania zautomatyzowanych systemów technicznych oraz organizacyjnych dokonywania Zgłoszeń lub zwiększających prawdopodobieństwo wygranej.

10. Miejsca i terminy losowań

10.1. Organizator przyznaje nagrody w Loterii w dwojaki sposób – poprzez losowanie – w przypadku Nagród Tygodnia oraz poprzez przyznanie nielosowe – w przypadku Nagród Dodatkowych.

10.2. Organizator przewiduje w Loterii 26 losowań Nagród Tygodnia we wtorki od 12.11.2019 r. do 05.05.2020 r.; w losowaniach biorą udział Zgłoszenia dokonane w tygodniu poprzedzającym losowanie od poniedziałku do niedzieli, z wyjątkiem ostatniego tygodnia Loterii, kiedy to w losowaniu biorą udział Zgłoszenia dokonane w tygodniu poprzedzającym losowanie od poniedziałku do czwartku.

10.3. Organizator przewiduje w Loterii 1 losowanie Nagrody Głównej w dniu 09.06.2020 r. spośród wszystkich Zgłoszeń dokonanych w dniach od 04.11.2019 r. do dnia 30.04.2020 r. z pominięciem Zgłoszeń dokonanych przez osoby, które zostały Zwycięzcami Nagród Tygodnia. Losowanie przeprowadzane jest zgodnie z procedurą opisaną w pkt 10.4.- 10.5. poniżej.

10.4. Losowania odbywają się w siedzibie Organizatora w Warszawie (02-909) przy ul. Św. Bonifacego 150. Losowania dokonywane są przy użyciu urządzenia losującego, które posiada pozytywną opinię techniczną jednostki badającej. Alternatywnie losowania Nagród mogą być realizowane manualnie i polegają na losowym, manualnym wyborze, przez członków Komisji Loterii, Zgłoszeń odpowiadających liczbie Nagród dostępnych w Losowaniu (dalej: „Losowanie”). Losowanie realizowane jest z wykorzystaniem kartonowej urny. Losowanie realizowane jest z wykorzystaniem losów, których liczba odpowiada liczbie rekordów do losowania, lub z wykorzystaniem losów/piłeczek oznaczonych cyframi od 0 do 9, a liczba rekordów w bazie do losowania determinuje liczbę losowanych cyfr. Poszczególne cyfry losowane są od największej (czyli reprezentującej dziesiątki tysięcy, tysiące, setki, dziesiątki czy jedności – zależnie od liczby rekordów), czyli przykładowo przy liczbie rekordów w bazie 3598, losowane są łącznie 4 cyfry, pierwsza losowana oznacza tysiące, następnie setki, dziesiątki i jedności. Procedura powtarzana jest do wylosowania wszystkich wymaganych cyfr. Wszystkie wylosowane cyfry tworzą, zgodnie z kolejnością ich wylosowania, numer ID wygrywającego rekordu z bazy rekordów przeznaczonych do losowania. Procedura powtarzana jest dla każdego losowanego rekordu.

10.5. Podczas każdego losowania Nagrody Tygodnia Organizator losuje 1 osobę, która zostaje Zwycięzcą Nagrody Tygodnia. Podczas losowania Nagrody Głównej Organizator losuje 1 osobę na listę główną oraz 2 osoby na listę rezerwową na wypadek braku kontaktu ze Zwycięzcą Nagrody Głównej.

10.6. Uczestnik, któremu przyznano Nagrodę zgodnie z zapisem pkt 10.2. – 10.4. jest „Zwycięzcą Nagrody”, uprawnionym do jej otrzymania.

10.7. Zwycięzcy Nagród Tygodnia oraz Nagrody Głównej, z ewentualnym uwzględnieniem Zwycięzców rezerwowych, powiadamiani są o wygranej telefonicznie na numer telefonu komórkowego podany w Zgłoszeniu do Loterii na Stronie Loterii lub numer, z którego dokonano Zgłoszenia przez SMS w terminie do 2 dni roboczych od dnia losowania. Organizator wykonuje maksymalnie trzy próby połączeń telefonicznych ze Zwycięzcą. W przypadku 3 nieudanych prób połączenia z wylosowanym Zwycięzcą Nagrody Tygodnia pozostaje ona do dyspozycji Organizatora. W przypadku 3 nieudanych prób połączenia z wylosowanym Zwycięzcą Nagrody Głównej Organizator podejmuje niezwłocznie maksymalnie 3 próby połączenia się ze Zwycięzcami z listy rezerwowej, zgodnie z kolejnością umieszczenia ich na tej liście. W przypadku 3 nieudanych prób połączenia z oboma wylosowanymi Zwycięzcami rezerwowymi nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora. Lista Zwycięzców rezerwowych wykorzystywana jest wyłącznie na potrzeby powiadomienia telefonicznego o wygranej.

10.8. Przez nieudaną próbę połączenia z weryfikowaną osobą rozumie się nieodebranie połączenia przez 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, włączenie się sygnału faksu, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, sygnał zajętości bądź inne komunikaty świadczące o niedostępności), połączenie z inną osobą niż Zwycięzca Loterii.

10.9. Podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w pkt 10.7., Organizator informuje o wygranej oraz o konieczności przesłania w terminie do 7 dni kalendarzowych listem poleconym na adres Organizatora oryginału Dowodu Zakupu oraz oświadczenia wskazanego w załączniku nr 1 - w przypadku Zwycięzców Nagród Tygodnia oraz w załączniku nr 2 w przypadku Zwycięzcy nagrody Głównej, do niniejszego regulaminu.

10.10. W przypadku nieprzesłania przez Zwycięzcę dokumentów wskazanych w pkt. 10.9 lub niedotrzymania terminu ich przesłania, jak również w przypadku przesłania Dowodu zakupu wyczerpującego znamiona wskazane w pkt 13.4.2., Zwycięzca traci prawo do Nagrody, a Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora, niezależnie od faktu ewentualnej publikacji danych Zwycięzcy na liście osób uprawionych do Nagrody, zgodnie z zapisem pkt 10.7. poniżej. 3

10.11. Ponadto Organizator zgodnie z przepisami art. 20 ust. 5 Ustawy o grach hazardowych oraz rozporządzenia Ministra Finansów z 22.06.2010 r. w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zaświadczeń i ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2325), pobiera od Zwycięzców dodatkowe dane niezbędne do umieszczenia ich w Ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych, których wartość wynosi co najmniej 2280 zł. Dodatkowe dane stanowią: seria i numer dokumentu tożsamości, numer PESEL lub, w przypadku braku numeru PESEL, adres zamieszkania, data urodzenia i obywatelstwo.

10.12. Lista wylosowanych Zwycięzców Nagród, w postaci imienia i ostatnich trzech cyfr numeru telefonu oraz rodzaju uzyskanej nagrody publikowana jest na stronie internetowej www.podwojnamocnagrod.pl.

11. Wartość puli Nagród

11.1. Organizator przewiduje w Loterii:

11.1.1. 26 Nagród Tygodnia w postaci zestawu składającego się ze smartfona Samsung A80 o wartości jednostkowej 2499 PLN brutto oraz power banku o wartości 114,29 PLN brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 290 PLN przeznaczoną na pokrycie podatku dochodowego od nagrody; wartość zestawu wynosi 2903,29 PLN,

11.1.2. 1 Nagrodę Główną w postaci samochodu osobowego marki Toyota Yaris Hybrid Rok Modelowy 2019, Wersja 20th Anniversary o wartości jednostkowej 78.400 PLN brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 8.711 PLN przeznaczoną na pokrycie podatku dochodowego od nagrody;

11.2. Łączna wartość puli Nagród wynosi 162.596,54 PLN.

11.3. Dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa w pkt 11.1.1.-11.1.2. nie jest wydawana Zwycięzcom, jest potrącana przy wydawaniu nagrody.

12. Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii

W celu zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii Organizator ustanowił Komisję Loterii, której zasady funkcjonowania określa regulamin Komisji Loterii. W skład Komisji Loterii wchodzi osoba posiadająca zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminu urządzanej loterii audioteksowej zgodnie z wymogami ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U z 2019 poz. 487).

13. Miejsce, sposób i termin wydawania Nagród

13.1. Nagrody wydawane są zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

13.2. Nagrody dostarczane są Zwycięzcom, których dokumenty, o których mowa w pkt 10.5. zostały pozytywnie zweryfikowane, w terminie od pozytywnej weryfikacji: 2 tygodni w przypadku Nagród Tygodnia oraz 5 tygodni w przypadku Nagrody Głównej, nie później niż do dnia 07.08.2020 r., z zastrzeżeniem zapisu pkt 9.2. i 10.5. Nagrody Tygodnia przesyłane są pocztą kurierską, Nagroda Główna odbierana osobiście we wskazanym salonie Toyoty w Warszawie.

13.3. Zwycięzcom Nagród nie przysługuje prawo zamiany wygranej Nagrody na jakiekolwiek inne Nagrody ani prawo cesji prawa do Nagrody na osoby trzecie.

13.4. Zwycięzca Loterii traci prawo do nagrody i przechodzi ona do dyspozycji Organizatora, jeśli:

13.4.1. nie spełnia lub narusza jakikolwiek z warunków niniejszego Regulaminu,

13.4.2. nie posiada poprawnego Dowodu zakupu, tj. np.: zawierającego nieprawidłową datę (sprzed 04.11.2019 r. lub po 30.04.2020 r.), nieprawidłowy produkt, noszącego znamiona podrabiania,

13.4.3. utraci Dowodu zakupu, na który padła wygrana,

13.4.4. nie posiada Dowodów zakupu w liczbie odpowiadającej dokonanym Zgłoszeniom,

13.4.5. nie posiada aktywnego numeru telefonu, z którego pierwotnie dokonano Zgłoszenia, co uniemożliwia kontakt i powiadomienie o wygranej,

13.4.6. w czasie trwania Loterii cofnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych,

13.4.7. nie odbierze nagrody.

14. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

14.1. Uczestnicy Loterii mają prawo do składania reklamacji, co do przebiegu Loterii i jej wyników od dnia 04.11.2019 r., nie później jednak niż do 30 dni od daty upływu terminu otrzymania Nagród, tj. do dnia 07.09.2020 r. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 02.01.2019 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych roszczenie zgłasza się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania uczestnika gry hazardowej, daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, wskazywać nazwę „Podwójna moc nagród” oraz treść żądania. W przypadku zgłoszenia roszczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej uczestnik gry podaje również adres elektroniczny do komunikacji.

14.2. O dochowaniu terminu wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego lub data nadania wiadomości email. Reklamacje przesłane z datą stempla lub datą nadania wiadomości e-mail późniejszą niż 07.09.2020 r. nie są 4 uwzględniane. Komisja nie uwzględnia reklamacji, które są jej doręczone po dniu 18.09.2020 r., mimo ich prawidłowego wniesienia zgodnie z datą stempla pocztowego lub datą nadania wiadomości e-mail.

14.3. Reklamacje należy kierować w formie pisemnej, listem poleconym na adres Kropka Bordo sp. z o.o., ul. Św. Bonifacego 150, 02-909 Warszawa z dopiskiem „Podwójna moc nagród - Reklamacja” lub pocztą elektroniczną na adres loteriaduracell@kropkabordo.pl z tytułem wiadomości e-mail: „Podwójna moc nagród - Reklamacja”. Ponadto uwagi i zapytania dotyczące przebiegu Loterii mogą być kierowane pocztą elektroniczną na adres: loteriaduracell@kropkabordo.pl.

14.4. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Loterii wynosi 5 dni roboczych od daty jej otrzymania. Po wyczerpaniu procesu reklamacyjnego uczestnikom przysługuje prawo dochodzenia dalszych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

14.5. Zawiadomienia o wyniku reklamacji są przesyłane reklamującemu zależnie od sposobu nadesłania reklamacji listownie lub pocztą elektroniczną na adres / adres email na adres podany w reklamacji w terminie 2 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

15. Terminy przedawnienia roszczeń

15.1. Roszczenia związane z udziałem w Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności.

15.2. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

16. Postanowienia końcowe

16.1. Regulamin Loterii dostępny jest w siedzibie Organizatora w dniach 04.11.2019 r. do dnia 02.10.2020 r. w godz. 10.00 – 17.00 od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni wolnych i świąt, oraz na stronie www.podwojnamocnagrod.pl.

16.2. Informacji dodatkowych, w tym informacji dotyczących wysyłki Nagród udziela infolinia promocyjna pod numerem: 226517720 (czynna od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych i świąt, w godzinach 10.00-17.00; koszt połączenia wg standardowej taryfy Operatora).

16.3. Na żądanie Zwycięzcy, Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej przez niego wygranej zgodnie z art. 20 ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 847).

16.4. Na materiałach promocyjnych prezentowany jest wyciąg z regulaminu określający zasady udziału w Loterii.

16.5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że:

16.5.1. jego dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000);

16.5.2. administratorem danych osobowych Uczestników Loterii jest Kropka Bordo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-909, ul. Św. Bonifacego 150, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320179, tel.: 22 651 77 20.

16.5.3. Uczestnik może skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: inspektor@kropkabordo.pl.

16.5.4. dane osobowe Uczestnika podawane w Loterii będą przetwarzane:

- dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Loterii, w tym w szczególności umożliwienia udziału w Loterii, weryfikacji poprawności Zgłoszenia, przeprowadzenia losowania i przyznania Nagród, a w wypadku zwycięstwa - informowania o zwycięstwie, weryfikacji spełnienia przez zwycięzcę wymogów Regulaminu oraz wydania Nagrody (podstawa przetwarzania: niezbędność do zawarcia i wykonania umowy z Uczestnikiem o udział w Loterii na warunkach określonych Regulaminem Loterii - art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

- dla celów rozpatrywania reklamacji i dla celów związanych z dochodzeniem roszczeń wynikających z Loterii (podstawa przetwarzania: realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

- w przypadku zwycięzców Nagrody - dla celów wystawiania zaświadczeń o wygranej (podstawa przetwarzania: wypełnienie obowiązków prawnych administratora przewidzianych przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 847) – art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

- w przypadku zwycięzców Nagród – dla celów wykonania obowiązków związanych z podatkiem od Nagrody oraz innych obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na Organizatorze w 5 związku z organizacją Loterii (podstawa przetwarzania: wypełnienie obowiązków prawnych administratora przewidzianych przepisami prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

16.5.5. odbiorcami podawanych danych osobowych mogą być osoby i podmioty współpracujące z administratorem przy organizacji Loterii, w tym w szczególności Zleceniodawcy, oraz w zakresie przewidzianym obowiązującym prawem kompetentne organy administracji państwowej, a w zakresie danych Zwycięzców Nagród publikowanych zgodnie z pkt 10.11 Regulaminu (wyłącznie imię i ostatnie trzy cyfry numeru telefonu) – także publiczność.

16.5.6. dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres trwania Loterii (w tym postępowań reklamacyjnych) oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z Loterii, a w zakresie danych osobowych zwycięzców Nagród, także przez okres wymagany przepisami obowiązującego prawa, w tym w szczególności prawa podatkowego;

16.5.7. Uczestnik ma prawo: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, jak również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu realizacji przez administratora jego prawnie uzasadnionych interesów. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się na adres e-mail: loteriaduracell@kropkabordo.pl, dzwoniąc pod numer 22 651 77 20 lub pisząc listownie na adres Kropka Bordo sp. z o. o. ul. Św. Bonifacego 150, 02- 909 Warszawa;

16.5.8. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

16.5.9. podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym udziału w Loterii; Uczestnik jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest wyłączenie Uczestnika z udziału w Loterii, w tym pozbawienie prawa do nagrody;

16.5.10. dane osobowe w Loterii nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym;

16.5.11. dane osobowe w Loterii nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Uczestnika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa.

16.6. Zwycięzca Nagrody Głównej może dodatkowo wyrazić zgodę na wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w relacji fotograficznej z odebrania Nagrody Głównej w celu publikacji ww. relacji na profilu Duracell w portalu społecznościowym Facebook oraz na stronie internetowej Duracell.

*Zgłoszenia do Loterii przyjmowane są od 4.11.2019 r. do 30.04.2020 r. Koszt SMS-a wynosi 0,62 zł brutto.

Organizatorem Loterii jest Kropka Bordo Sp. z o.o. Regulamin Loterii na: www.podwojnamocnagrod.pl.

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń do loterii